Орон нутаг дахь төрийн үйлчилгээний талаарх иргэдийн сэтгэл ханамж, нөлөөлж буй хүчин зүйлс (Бичлэгийн дугаар. 12970)

000 -Удирдлага
Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан 01904 am a2200289 b4500
001 - ХЯНАЛТЫН ДУГААР
Олон улсын тоон код 39885
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNLM
005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. 20200214150059.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ
fixed length control field a130416b 2015 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ
Анхны каталогийн байгууллага Монгол Улсын Үндэсний номын сан
072 ## - БҮЛЭГ СЭДВИЙН КОД
Сэдвийн ангиллын код F340200
Сэдэв ангиллын кодын тасаг Төрийн захиргааны менежмент
080 ## - ТҮГЭЭМЭЛ АРАВТЫН АНГИЛЛЫН ДУГААР
Анги 34
Зохиогчийн 3-н тэмдэгт А 516
Ангиллын нэр Аравтын ангилал
Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар Төр, эрх, хууль цааз - 67
100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ
Зохиогчийн нэр Амартүвшин Мөнхбаатарын
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Гарчиг Орон нутаг дахь төрийн үйлчилгээний талаарх иргэдийн сэтгэл ханамж, нөлөөлж буй хүчин зүйлс
ОРОЛЦОГЧИД Удирд.Д-р (Ph.D),Я.Бямбасүрэн
260 ## - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн он 2015
Хэвлэгдсэн газар УБ
300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ
Хуудасны тоо 149х
502 ## - ДИССЕРТАЦИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ
Эрдмийн ямар зэрэг горилсон тухай мэдээнүүд орно Удирдахуйн ухааны доктор (Ph.D) -ын зэрэг горилсон бүтээл
Эрдмийн зэрэг олгож буй байгууллагын нэр Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газар Удирдлагын
Академи ,Удирдахуйн Ухаааны Сургууль
Эрдмийн зэрэг олгосон он 2015
504 ## - НОМЗҮЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ
Номзүйн тухай мэдээ Номзүй: Х. 138-149
540 ## - Зохиогчийн эрхийн хууль тогтоомжийн дагуу хувилах тэмдэглээ хийх
Тэмдэглэгээ хийх Зохиогчийн эрхийн хуулиар хориотой. Зөвхөн номын санд үзэх эрхтэй.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл монгол
650 #7 - БҮЛГИЙН СЭДЭВ
Сэдэвчилсэн нэр томъёо, газарзүйн нэр Орон нутаг дахь төрийн үйлчилгээний талаарх иргэдийн сэтгэл
653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС
Түлхүүр үг төр эрх хууль цааз
-- төрийн захиргааны менежмент
700 10 - ДИССЕРТАЦИЙН УДИРДАГЧ
Удирдагч Бямбасүрэн Я
740 ## - ДИССЕРТАЦИЙН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ
Номын гарчгууд Нэгдүгээр бүлэг. Удиртгал.
-- Хүёрдугаар бүлэг.Судлагдсан байдлын тойм.
-- Гуравдугаар бүлэг. Судалгааны арга зүй.
-- Дөрөвдүгээр бүлэг.Өгөгдлийн боловсруулалт , үр дүн шинжилгээ.
856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС
Төрөл Диссертаци
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Төрөл Диссертаци

No items available.