34
А 516   Амартүвшин Мөнхбаатарын
Орон нутаг дахь төрийн үйлчилгээний талаарх иргэдийн сэтгэл ханамж, нөлөөлж буй хүчин зүйлс Удирдахуйн ухааны доктор (Ph.D) -ын зэрэг горилсон бүтээл F340200 / Удирд.Д-р (Ph.D),Я.Бямбасүрэн ;.- 2015.- УБ.: 2015.- 149хx.: .-Номзүй: Х. 138-149 .-( Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газар Удирдлагын
Академи ,Удирдахуйн Ухаааны Сургууль)
31-13765